GEBRUIKSVOORWAARDEN

INLEIDING

Deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) zetten de voorwaarden uiteen waaronder u – de Gebruiker – gebruik mag maken van de Website alsook de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de Beheerder en de Gebruiker. Het feit dat u de Website gebruikt brengt met zich mee en houdt in dat u met alle bepalingen van deze Voorwaarden akkoord gaat.

DEFINITIES

Wanneer u in deze Voorwaarden de volgende termen tegenkomt, gespeld met een hoofdletter, dient u deze als volgt te interpreteren:

 1. Beheerder, of Wij: Pixers LTD gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, 590 Kingston Road, SW20 8DN Londen en geregistreerd in het handelsregister van het Companies House onder het nummer 07964145, of onze rechtsopvolger verantwoordelijk voor het beheer van de Website.
 2. Afbeeldingen: een afbeeldingsbestand, afbeelding of foto die op de Website wordt weergegeven en waarvoor een licentie werd toegekend in het kader van de levering van de Dienst.
 3. Account: ruimte binnen de Website die wordt onderhouden door de Dienstverlener en waar gegevens en informatie over activiteiten binnen de Website worden opgeslagen en van waaruit bepaalde functionaliteiten van de Website beschikbaar worden gemaakt.
 4. Klant: een Gebruiker die de Dienst aankoopt via de Website.
 5. Dienstverlenersprofiel: een functionaliteit van de Website die beschikbaar is voor een Dienstverlener, die de door hen verstrekte gegevens bevat inclusief het commerciële aanbod, handelsmerken en een omschrijving van het bedrijf, goederen en diensten. Andere Gebruikers hebben kunnen toegang krijgen tot deze informatie.
 6. Website: internetportaal bediend op www.pixers.be, beheerd door de Beheerder met als doel de Dienstverlening door de Dienstverleners aan Klanten op basis van Afbeeldingen eenvoudiger te maken.
 7. Overeenkomst: een overeenkomst tussen een Dienstverlener en een Klant voor de uitvoering van de Dienst, die werd aangegaan via de Website.
 8. Dienst: een grafische ontwerpdienst die door een Dienstverlener wordt geleverd aan de Klant binnen de Website, waarbij de Afbeeldingen gekozen door de Klant worden geoptimaliseerd in het bestelproces in overeenstemming met de parameters opgegeven door de Klant.
 9. Dienstverlener (Verkoper): een Gebruiker die zijn Diensten aanbiedt via de Website, zoals goedgekeurd door de Beheerder.
 10. Gebruiker, of u: een volwassen natuurlijk persoon met volledige rechtsbevoegdheid om juridische transacties aan te gaan, of een kunstmatig persoon, of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, evenals een minderjarige en/of natuurlijk persoon zonder volledige rechtsbevoegdheid om juridische transacties aan te gaan met instemming van hun juridische vertegenwoordiger, die toegang heeft tot de diensten die worden aangeboden binnen de Website en die de Website kunnen gebruiken als Klant en/of Dienstverlener.

TECHNISCHE VEREISTEN

 1. U erkent en gaat akkoord dat de minimale technische vereisten om de Website goed te laten werken de volgende zijn:
  1. Werkende en efficiënte telecommunicatie-eindapparatuur (computer, tablet, smartphone, enz.) met toegang tot internet waarop de grafische gebruiksinterface van de Website kan worden weergegeven,
  2. Geïnstalleerde en bijgewerkte webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.0 of hoger, Mozilla Firefox 20.0 of hoger, Safari 4.0 of een latere versie, en Google Chrome 23.0 of hoger,
  3. Een actief emailaccount, en
  4. Ondersteuning van Javascript en ingeschakelde cookies.
 2. De Beheerder maakt gebruikt van cookies. Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie die op vraag van de server van de Beheerder (eerste-partijcookies of eigen cookies) op uw apparaat wordt geplaatst tijdens uw bezoek aan de Website die door de server wordt gelezen wanneer de Gebruiker de Website opnieuw bezoekt via het apparaat. Het gebruik van cookies verandert niets aan de configuratie van de apparatuur van de Gebruiker noch aan de software die op het apparaat is geïnstalleerd.
 3. De Beheerder gebruikt de volgende soorten cookies:
  1. Tijdelijke cookies (sessiecookies): blijven enkel opgeslagen op het apparaat zolang de Gebruiker op de Website blijft, of tot hij de browser uitschakelt of uitlogt van de Website, en
  2. Permanente cookies: blijven opgeslagen op het apparaat gedurende een bepaalde periode of tot de Gebruiker ze verwijdert.
 4. We maken gebruik van cookies: (i) om de navigatie op de Website te vergemakkelijken, onder meer door de sessie van de Gebruiker voort te zetten zodat er niet telkens opnieuw moet ingelogd worden op elke webpagina, (ii) om ons aanbod te beoordelen en te ontwikkelen, onder meer door de inhoud van de Website aan te passen aan uw voorkeuren, en (iii) voor statistische doeleinden.
 5. U gaat akkoord met het feit dat wij ook externe cookies (cookies van derden) gebruiken om (i) de multimedia-inhoud die werd gedownload van een externe website weer te geven op de Website, (ii) algemene en anonieme statistieken te verzamelen via analytische tools, en (iii) interactieve functies te gebruiken om de Website te promoten via sociale netwerken.
 6. De Gebruiker kan voorwaarden opgeven voor het gebruik van cookies via de browserinstellingen. U kunt meer bepaald de cookies uitschakelen in de webbrowser van uw apparaat. Het uitschakelen van dit mechanisme kan echter ongemakken veroorzaken of het gebruik van de Website verhinderen.
 7. Meer informatie over cookies vindt u in ons Privacybeleid dat bij deze voorwaarden is gevoegd als bijlage 1.

JURIDISCHE VEREISTEN

 1. Tenzij deze Voorwaarden anders bepalen, bent u door de Beheerder enkel gemachtigd om de Website te gebruiken binnen het doel en de functionaliteiten, zoals die voor elke Gebruikerscategorie (Klant of Dienstverlener) bepaald zijn en behoudens onder meer (i) naleving van de toepasselijke wetten die het zakendoen als Dienstverlener regelen, auteursrecht en alle andere wetten die relevant zijn voor de correcte, volledige en ononderbroken werking van de Website, (ii) de Website niet wordt verstoord, hetzij door het binnenlaten van virussen en andere kwaadwillige software, hetzij door het onbevoegd ontbinden, overdragen of gebruiken van broncode of andere bedrijfsgeheimen van de Beheerder, en (iii) er geen onwettige inhoud aan de Website bezorgd wordt en er geen onwettelijk gebruik gemaakt wordt van elementen van de Website, met inbegrip van bedrijfsidentificatie, goederen, diensten en andere beschermde items die beschouwd worden als intellectuele eigendom.
 2. Inhoud, gegevens of andere informatie die door Gebruikers aan de Website wordt verstrekt, inclusief de informatie die wordt opgegeven in de Account, zijn hun eigendom en uitsluitend de Gebruiker is er te allen tijde verantwoordelijk voor. Dit geldt vooral voor het feit of de informatie en het gebruik daarvan in overeenstemming is met de wet en deze voorwaarden. Door de informatie op de Website te plaatsen, geeft u de Beheerder de toestemming en alle rechten die nodig zijn om de volledige werking van de Website te waarborgen.
 3. Door werken op de Website te plaatsen waarop auteursrecht rust, inclusief de wettelijk beschermde Afbeeldingen, verleent de Gebruiker ons – om de volledige werking, promotie en ontwikkeling van de Website te waarborgen – een niet-exclusieve vergunning, vrij van royalties en onbeperkt in tijd en plaats, om dergelijk werk met auteursrecht te gebruiken zoals (i) bekend op het moment van de plaatsing op de Website en (ii) nodig om het eerder vernoemde doel te behalen, en meer bepaald het recht om:
  1. Kopieën van het werk vast te leggen en te reproduceren op welke wijze dan ook, met inbegrip van print, reprografie, magnetische opslag en digitale technieken,
  2. De werken geheel of gedeeltelijk te gebruiken en ze te combineren met andere materialen en om deze materialen te wijzigen op om het even welke wijze de Beheerder geschikt acht, meer bepaald door werken van verschillende Gebruikers samen te brengen of samen te voegen,
  3. De werken op te nemen in de databases van de Website en de werken te gebruiken voor promotie- en reclamedoeleinden van de Website, meer bepaald nadat ze werden gewijzigd naar het goeddunken van de Beheerder,
  4. Het werk op te voeren, te tonen, te reproduceren, uit te zenden en te heruitzenden, te verspreiden en het werk publiekelijk beschikbaar te stellen zodat iedereen er toegang tot kan krijgen op een plaats en tijdstip door hen gekozen. De Beheerder heeft meer bepaald onder andere het recht om het werk op de Website te plaatsen en het aan andere Gebruikers voor te stellen.
 4. Deze licentie blijft volledig van kracht, ook nadat (i) u uw gebruik van de diensten die beschikbaar zijn op de Website hebt gestopt, (ii) uw Account werd geschorst of verwijderd, of (iii) u van de Website werd verwijderd door de Beheerder.
 5. Om twijfel te vermijden (i) verleent de Gebruiker ons het recht om derden toe te laten de werken te gebruiken voor het doel zoals omschreven in punt drie van dit hoofdstuk en (ii) machtigt de Gebruiker ons om afgeleide rechten uit te oefenen en de uitoefening daarvan toe te laten in de toepassingsgebieden vermeld in punt 3 van dit hoofdstuk.
 6. De Beheerder behoudt zich het recht inhoud, gegevens en informatie op de Website te blokkeren, te verwijderen of op een andere manier de toegang daartoe te verhinderen op het verzoek van de Gebruiker na ontvangst van een officiële kennisgeving of ander betrouwbaar bericht omtrent de onwettige aard van dergelijke informatie of verwante activiteiten, of in andere dergelijke gevallen zoals voorzien in deze voorwaarden of de toepasselijke wetgeving.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. De Beheerder is niet de verstrekker van de Dienst noch verantwoordelijke voor de controle van de naleving van de wet, moraal of eventuele normen noch verstrekker van eventuele waarborgen of garanties in verband met de Dienst, of het nu gaat om de vorm, inhoud of andere aspecten. De Beheerder biedt de Gebruikers ruimte en tools om respectievelijk de Dienst aan te bieden, te bestellen of te verlenen waarbij zij rechtstreekse juridische en economische relaties aangaan op hun eigen kosten en verantwoordelijkheid.
 2. De Beheerder doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de Website voldoet aan uw behoeften maar garandeert niet dat die vrij is van gebreken of storingen. Tenzij uitgesloten door de verplichte wetgeving, weigert de Beheerder alle garantie en eventuele andere aansprakelijkheid die zou voortvloeien of kunnen voortvloeien uit onvolkomenheden van de Website.
 3. Gebruikers accepteren dat de Website links kan bevatten naar externe sites, websites en webapplicaties die geen eigendom zijn of anderszins afhankelijk zijn van of gecontroleerd worden door de Beheerder. Gebruikers erkennen dat de Website geopend kan worden via tools of diensten van derden. In ieder geval is het koppelen of gebruik van de middelen en voorzieningen van derden op de kosten en het risico van de Gebruiker. De Beheerder raadt u aan de algemene voorwaarden van dergelijke diensten van derden te lezen zodat u op de hoogte bent van hun rechten en plichten.
 4. Door de bestelling van Klant te accepteren stelt en garandeert de Dienstverlener dat alle professionele vaardigheden en technische capaciteiten die nodig zijn om de Dienst te verlenen in overeenkomst met de bestelling aanwezig zijn. De Dienstverlener stelt alles in het werk om de Overeenkomst tot een goed einde te brengen.
 5. De Dienstverlener gaat akkoord dat er geen commerciële informatie, telefoonnummers, emailadressen, websites, skypenummers, enz. naar de Klant mogen gestuurd worden of dat communicatie op een andere manier mogelijk gemaakt wordt tussen de Klant en de Dienstverlener zonder tussenkomst van de Website en dat er geen transacties buiten de Website mogen worden aangemoedigd.
 6. De Dienstverlener geeft de Beheerder het recht om de bedrijfsnaam van de Dienstverlener, hun handels- of dienstmerken en andere wettelijk beschermde benamingen van de Dienstverlener te gebruiken binnen de Website voor de promotie, werking en ontwikkeling van de Website.

ACCOUNT EN PROFIEL

 1. Om de Dienst te verlenen of de verlening ervan mogelijk te maken via de Website moet de Dienstverlener een Account maken. Om een Account aan te maken en te onderhouden moet de Dienstverlener (i) volledige rechtsbevoegdheid hebben of – voor natuurlijke personen – volledige rechtsbevoegdheid hebben om juridische transacties te ondernemen, (ii) hun eigen, correcte en volledige gegevens verstrekken en die bijwerken indien ze veranderen, (iii) volledige verantwoordelijkheid nemen voor hun Accounts, met inbegrip van toegang daartoe en de informatie die de Accounts bevatten, en (iv) deze voorwaarden en de relevante wetsbepalingen naleven.
 2. De Dienstverlenersprofiel mag geen informatie bevatten die aanmoedigt om transacties buiten de Website om te voeren. De Beheerder behoudt zich het recht om het Dienstverlenersprofiel te verwijderen als het in strijd is met deze Voorwaarden, de wet of indien het negatieve invloed heeft op de goodwill van de Website.
 3. Wij behouden ons het recht om de Account te schorsen en/of te verwijderen in geval van een inbreuk door de Dienstverlener op bepalingen uit deze voorwaarden of de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van bepalingen die betrekking hebben op intellectuele eigendom, elektronische diensten en consumentenrechten. Verder behouden wij ons het recht om de Account te schorsen en/of te verwijderen van Gebruikers van wie de handelingen als schadelijk voor de Website en/of andere Gebruikers worden bevonden. Zij kunnen ook verdere toegang tot de Website geweigerd worden.
 4. Wij behouden ons het recht om de Account of de toegang tot bepaalde diensten die worden aangeboden op de Website tijdelijk te schorsen indien er wordt vastgesteld dat de beveiliging van de Account of de Website in gevaar is.

BESTELLEN

 1. Alle Afbeeldingen, samen met de prijzen en aanvullende informatie die worden aangeboden op de Website vormen een uitnodiging voor de Klant om een overeenkomst te sluiten met de Dienstverlener. De bestelling van de Klant kan worden gemaakt via ons web-based beheersysteem voor de configuratie en bestelling van diensten, dat online beschikbaar is op de Website.
 2. De Klant plaatst een bestelling voor de verlening van een Dienst op de Website. In uitzonderlijke gevallen, zoals onder andere storingen van de Website waardoor er geen bestellingen kunnen worden geplaatst via de Website, kan de bestelling gedaan worden via een e-mail verzonden naar ons adres.
 3. Om een bestelling te plaatsen, dient de Klant:
  1. De Afbeelding en de Dienstverlener die de Dienst op de geselecteerde Afbeeldingen moet uitvoeren selecteren uit het aanbod van de Beheerder, en daarna
  2. De geselecteerde Afbeelding configureren met behulp van de mechanismen die worden aangeboden op de website door de drukparameters op te geven (bijvoorbeeld, frame, grootte, effecten en grafisch materiaal) volgens dewelke de geselecteerde Afbeelding moet worden geoptimaliseerd, en tenslotte
  3. Zijn/haar contactgegevens opgeven om de Overeenkomst te voltooien.
 4. Op basis van de door de Klant opgegeven parameters stelt de Dienstverlener specifieke voorwaarden van de Overeenkomst voor aan de Klant, met inbegrip van op zijn minst de prijs van de Dienst, de duur van de Dienst en een beleid voor retours en klachten. De opgegeven prijzen voor de Dienst zijn brutoprijzen.
 5. Als de Afbeelding die gekozen werd door de Klant afkomstig is van een externe digitale bibliotheekverzameling, verkrijgt de klant via de Website de nodige rechten en toelatingen op de geselecteerde Afbeelding van een bevoegde digitale bibliotheek (gedetailleerde licentieovereenkomst die de aanvaardbare gebruikswijze van de Afbeelding door de Gebruiker definieert is beschikbaar op de kaart van de gegeven Afbeelding) en bezorgt dit aan de Dienstverlener zodat de Dienst kan verleend worden. In ieder geval gaat de Dienstverlener, door de aanvang van de verlening van de Dienst binnen de Website, akkoord gebonden te zijn aan de licentievoorwaarden en verklaart de Dienstverlener de Afbeelding enkel te gebruiken in opdracht van de Klant en enkel voor het doel van de Dienst. Op zijn beurt erkent de Klant dat de Afbeelding enkel gebruikt mag worden voor zijn/haar persoonlijke doeleinden en dat hij/zij geen sublicentie op de Afbeelding mag verlenen of de Afbeelding reproduceren of de Afbeelding gebruiken voor commerciële doeleinden en re-marketing.
 6. De plaatsing van een bestelling door de Klant is wettelijk bindend.

VERGOEDING, KOSTEN EN COMMISSIES

 1. Diensten verleend door de Beheerder aan de Dienstverleners dienen betaald te worden.
 2. Betalingen voor de bestelde Diensten worden ofwel gedaan via een elektronisch betaalsysteem of rechtstreeks op de bankrekening van de Dienstverlener.
 3. Gedetailleerde regels voor kosten en commissies die van toepassing zijn op de Website worden verstrekt in Bijlage 2 bij deze voorwaarden.

PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID

 1. Het privacybeleid van de Website (“Privacybeleid”) is opgenomen in bijlage 1 bij deze Voorwaarden en vormt daar een deel van. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, geeft de Gebruiker toestemming voor de wijze waarop de Beheerder de gegevens verstrekt door of op de Website kan behandelen. Gegevensverwerking, inclusief het beschikbaar stellen van deze gegevens, verloopt volgens de regels en op de manieren door de wet vastgesteld.
 2. Persoonlijke gegevens, adressen en betalingsgegevens worden enkel doorgegeven aan de Dienstverlener voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst of aan derden – in die gevallen die worden beschreven in het privacybeleid.
 3. Wij kunnen gegevens verzamelen over de populariteit en het gebruik van afzonderlijke onderdelen van de Website. Dergelijke gegevens worden enkel anoniem en collectief verwerkt.
 4. Tenzij anders bepaald door dwingende wettelijke bepalingen is het niet toegestaan – zonder onze toestemming – om informatie vrij te geven die enkel beschikbaar is voor Gebruikers en verband houdt met de werking van de Website, inclusief en niet beperkt tot de gegevens van andere Gebruikers, organisatorische, technologische, technische informatie en knowhow van de Website of de Beheerder evenals gegevens betreffende de inkomsten uit transacties die via de Website worden verricht.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEHEERDER EN DE GEBRUIKER

 1. De Beheerder is niet wettelijk aansprakelijk voor eventuele handelingen of nalatigheden van de Gebruikers. Concreet kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op het auteursrecht door een Gebruiker of voor inbreuken op andere rechten door andere Gebruikers of derden.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de Dienst noch voor de mogelijkheid van Dienstverleners om naar behoren te leveren volgens de Overeenkomst noch voor het feit dat Gebruikers hun verplichtingen in verband met de Website niet of slecht nakomen. Indien mogelijk probeert de Beheerder gegevens omtrent de Diensten te controleren en de nodige maatregelen te nemen om eventuele handelingen die illegaal of in strijd met deze Voorwaarden zijn te voorkomen.
 3. De Beheerder houdt toezicht op – voor formele correctheid – de afronding van transacties die worden uitgevoerd in het kader van Overeenkomsten. De voltooiing van een Overeenkomst kan enkel geweigerd worden in uitzonderlijke en naar behoren gerechtvaardigde gevallen, bijvoorbeeld wanneer de Dienstverlener niet meewerkt met de Beheerder voor het gebruik van de Website.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor storingen in de werking van Website die veroorzaakt worden door overmacht, het uitvallen van apparatuur of onrechtmatige tussenkomst van Gebruikers noch voor schade die zou kunnen toegebracht worden aan de middelen van de Gebruiker als gevolg van een storing van de Website.
 5. In de mate waarin de wet dit toelaat weigert de Beheerder de eigen aansprakelijkheid evenals die van werknemers, partners en onderaannemers met betrekking tot de Website. Dit geldt voor zowel contractuele aansprakelijk als aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of elke andere aansprakelijkheid en zowel wat betreft feitelijke schade (verliezen) en verloren of verwachte voordelen.
 6. U gaat ermee akkoord de Beheerder te verdedigen tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheid en alles kosten, uitgaven en vorderingen te betalen die door of tegen de Beheerder worden opgelopen of opgelegd in het kader van een procedure tegen de Beheerder voor redenen die verband houden met u. Bovendien stemt u in om de Beheerder alle hulp te verlenen bij de effectieve handhaving van rechten of de verdediging tegen de vorderingen van andere Gebruikers of derden in zaken die ook verband houden met u.

ONZE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. U erkent en gaat akkoord dat alle rechten op de Website tot de Beheerder behoren. Het is verboden gebruik te maken van deze rechten, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten, indien dit niet (i) binnen de Website gebeurt en (ii) in overeenstemming is met deze Voorwaarden en de toepasselijke wetten.
 2. De Website, zijn individuele elementen (inclusief grafische gebruikersinterfaces), teksten (inclusief deze Voorwaarden), navigatieoplossingen, selectie en rangschikking van inhoud die op de Website wordt weergegeven, grafische kunst, compilaties en afgeleiden werken vallen onder de wettelijke beschermen die berust op databases, computerprogramma’s, afbeeldingen of andere auteurswerken. De bescherming breidt zich ook uit naar alle materialen die de Beheerder elektronisch ter beschikking stelt van de Gebruikers, meer bepaald via e-mail. De materialen wijzigen, kopiëren, verdelen, doorsturen, weergeven, herdrukken, er een sublicentie op geven of een collectief werk maken van de materialen zonder toestemming van de Beheerder is verboden en zal leiden tot juridische stappen van de Beheerder.
 3. Het verzamelen, gebruiken en verwerken van de inhoud van de Website, ook met behulp van webcrawlers of andere automatische gegevensdownloadsystemen van de Website zonder onze toestemming vormt een inbreuk op deze Voorwaarden.
 4. U mag alleen symbolen, inclusief handelsmerken, van de Beheerder, meer bepaald de benaming ‘Pixers’ in om het even welk document of voor om het even welk doel, enkel vermelden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder, behalve in de gevallen die in deze Voorwaarden worden genoemd.
 5. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door en die voortvloeit uit het gebruik van de eigendom van de Beheerder zonder diens toestemming of in strijd met deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving.

BEEINDIGING

 1. De levering van onze diensten binnen de Website is van onbepaalde duur.
 2. Wij kunnen de overeenkomst met u voor het behoud van een Account of de levering van andere diensten met onmiddellijke ingang beëindigen. Zonder afbreuk te doen aan de algemene bepaling van de vorige zin, zal de Dienstverlener – indien mogelijk – de Dienst verrichten in overeenkomst met de aanvaarde bestelling van de Klant, ondanks de beëindiging.
 3. U kunt uw gebruik van de Website te allen tijde en om welke reden dan ook stopzetten mits u de verbintenissen eerbiedigt die werden gemaakt voor het versturen van een relevante schriftelijke kennisgeving aan de Beheerder op het adres: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom.

CONTACT EN KLACHTEN

 1. U kunt de Beheerder contacteren met betrekking tot de Diensten verstrekt door de Beheerder op de volgende manieren:
  1. Schriftelijk, door een brief te sturen naar het volgende adres: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom, of
  2. via de link ‘contact’ op de Website.
 2. Uw klachten over onze diensten die op de Website worden aangeboden kunnen elektronisch worden ingediend door op de link ‘contact’ te klikken op de Website, of per schriftelijke kennisgeving naar het volgende adres: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom. De klacht moet op zijn minst de identificatie van de Gebruiker bevatten, inclusief zijn/haar emailadres, de status van de Gebruiker binnen de Website (Klant of Dienstverlener) en de beschrijving van zijn/haar bezwaren.
 3. Indien de gegevens of informatie die in de klacht zijn opgenomen nog dienen aangevuld te worden zullen wij u hierom vragen alvorens we de klacht afzonderlijk behandelen.
 4. De Beheerder bekijkt de klacht binnen de 14 dagen na ontvangst in de juiste vorm.
 5. Het antwoord op de klacht wordt verzonden naar het e-mailadres dat werd opgegeven in de betreffende kennisgeving.

DIVERSE BEPALINGEN

 1. Eventuele geschillen omtrent diensten die door de Beheerder worden verleend aan de Gebruikers op grond van deze Voorwaarden worden opgelost door een rechter die bevoegd is voor het gebied waar de maatschappelijke zetel van de Beheerder gevestigd is.
 2. Zonder afbreuk te doen aan de algemene bepaling van punt 1 van dit hoofdstuk kan elke Gebruiker die onder de consumentenbescherming binnen de EU-wetgeving valt gebruik maken van buitengerechtelijke middelen voor klachten en schadeloosstellingen. Om gebruik te maken van de mogelijkheid om minnelijke schikkingen te treffen bij geschillen die verband houden met online winkelen kunt u uw klacht indienen bij onder andere ODR, het internetplatform van de EU. URL: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 3. Indien een bepaling van deze Voorwaarden op grond van een definitief oordeel ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, blijft het resterende gedeelte van deze Voorwaarden wel geldig en afdwingbaar.
 4. De Beheerder behoudt zich het recht voor om bepalingen van deze Voorwaarden te wijzigen en om te allen tijde en zonder opgave van reden een nieuwe versie van de Website te lanceren. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen indien er wijzigingen aan deze Voorwaarden werden aangebracht of indien er een nieuwe versie bestaat van de Website. U kunt zich onmiddellijk na ontvangst van de desbetreffende kennisgeving uitschrijven van de Website in zijn nieuwe versie of onder de nieuwe Voorwaarden. Door te blijven gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met de wijzigingen.
 5. Uitschrijven gebeurt schriftelijk via een brief naar het adres van de Beheerder: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom en zal naar eigen goeddunken van de Beheerder leiden tot het blokkeren van de toegang tot de Website of beperking van de functionaliteiten of schorsing of verwijdering van de Account.
 6. Deze Voorwaarden worden van kracht vanaf de datum dat ze worden aangekondigd op de Website. Overeenkomsten die werden gesloten tussen Gebruikers en de Beheerder voor de inwerkingtreding van deze Voorwaarden worden onderhevig aan de bepalingen bij de aanvaarding van deze Voorwaarden.
 7. Eventuele rechten op grond van deze Voorwaarden worden opgebouwd ten behoeve van de wettelijke opvolgers en rechthebbenden van de Beheerder.

BIJLAGEN

De volgende bijlagen vormen een integraal onderdeel van deze Voorwaarden:

BIJLAGE 1. PRIVACYBELEID

Klik hier voor de bijlage.

BIJLAGE 2. REGELING VAN VORDERINGEN TUSSEN DE DIENSTVERLENER EN DE BEHEERDER

 1. Gebruik van de Website in uw hoedanigheid als Klant is gratis.
 2. De Beheerder rekent Dienstverleners kosten aan voor Diensten die worden verleend binnen de Website in de vorm van een commissie op hun huidige inkomsten uit bestellingen die door Klanten zijn geplaatst. Het bedrag van de commissie wordt individueel bepaald tussen de Beheerder en de Dienstverlener.
 3. De betalingen tussen de Beheerder en de Dienstverlener worden op verzoek van de Dienstverlener (tenminste een keer per maand) overgemaakt naar de bankrekening van de Dienstverlener die werd opgegeven in de Account van de Dienstverlener.
 4. Indien er geen bankrekeningnummer wordt opgegeven door de Dienstverlener in zijn Account zal de Beheerder enkel betalingen overmaken nadat het bankrekeningnummer volledig en correct werd opgegeven en de Beheerder daarvan op de hoogte werd gebracht door de Dienstverlener.
 5. Enkel Overeenkomsten die goed werden afgerond op of voor de dag van betaling door de Beheerder dienen betaald te worden.