PRIVACYBELEID • Pixers® - We leven om te veranderen
40% korting op alles! Gebruik je korting voor 26-09-2022. | Jouw code: RATICASE40

BIJLAGE NR 1. PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is opgesteld om de Gebruikers van de door Pixers Eu sp. z o.o ("Wij") aange-boden Diensten op de Website pixers.pl, die geinteresseerd zijn in hoe hun Persoonlijk Identifi-ceerbare Informatie online wordt gebruikt, beter van dienst te kunnen zijn. We vragen Gebrui-kers om dit privacybeleid zorgvuldig te lezen en te proberen grondig te begrijpen hoe we identi-ficeerbare gegevens en niet-identificeerbare gegevens op onze Website verzamelen, gebruiken, beschermen of anderszins verwerken. DOOR EEN DEEL VAN ONZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE PRAKTIJKEN DIE IN DIT PRIVACYBELEID ZIJN VERMELD.

Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat dit privacybeleid voldoet aan de informatieplicht on-der art. 13 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EC (Publicatieblad van de EU .L 2016 nr. 119, p. 1), hierna de “Verordening”.

WELKE SOORTEN INFORMATIE VERZAMELEN WE VAN GEBRUIKERS VAN ONZE DIENSTEN?

De informatie die we verzamelen kan worden onderverdeeld in twee categorieën: persoonlijk identificeerbare informatie en niet-identificeerbare informatie. Persoonlijk identificeerbare infor-matie omvat alle informatie die kan worden gebruikt om u nauwkeurig te identificeren. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie is alle geaggregeerde informatie of informatie die niet kan worden gebruikt om uw identiteit te onthullen. In de volgende secties wordt beschreven hoe we alle persoonlijk identificeerbare informatie en niet-persoonlijk identificeerbare informatie verza-melen en gebruiken. De bovenstaande informatie kan in verband worden gebracht met de Ge-bruiker, als de Gebruiker besluit om ons persoonlijke gegevens over hemzelf te verstrekken in overeenstemming met de servicevoorwaarden, en als we verplicht zijn om serverlogboeken vrij te geven als gevolg van juridische stappen, sommige derde partijen, zoals de internetprovider van de Gebruiker, kunnen onze anonieme technische gegevens aan de Gebruiker koppelen, met behulp van informatie die verder gaat dan de informatie op onze servers.

We kunnen ook cookies, webbakens of andere anonieme trackinginformatie gebruiken om de interactie van onze servers met uw computer te verbeteren. We kunnen ook samenwerken met externe adverteerders die (zelf of via hun partners) unieke cookies kunnen plaatsen of herken-nen in de webbrowser van de Gebruiker.

WELKE SOORTEN PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Bij het plaatsen van een bestelling voor het leveren van diensten of het registreren op onze Website, kan de Gebruiker worden gevraagd om zijn naam, e-mailadres, postadres, telefoon-nummer, creditcardgegevens, burgerservicenummer of andere gegevens te verstrekken, nodig om onze Diensten te gebruiken.

Op het moment van toestemming voor het verzenden van informatie aan de Gebruiker die de Gebruiker in staat stelt om aankopen te doen tegen een gereduceerde prijs (kortingen, promo-ties) of speciale aanbiedingen, met behulp van het contactformulier, verwerken we alleen de volgende persoonsgegevens die vrijwillig door de Gebruiker zijn verstrekt: voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, geboortedatum. Voor de doeleinden van dit privacybeleid wordt onder het web-push-contactformulier verstaan alle berichten met marketinginformatie die door ons aan de Gebruiker worden verzonden bij het gebruik van de Website pixers.pl en bij het bezoe-ken van andere Websites.

De Gebruiker kan ook toestemming geven voor het verzenden van marketingmeldingen door middel van een bericht dat wordt uitgedrukt door de webbrowser die hij gebruikt (web-push). In dit geval verwerkt de Beheerder de persoonlijke gegevens van de Gebruiker niet, omdat hij alleen gegevens gebruikt die op het moment van gebruik in het geheugen van de browser zijn opgeslagen. De Beheerder heeft geen toegang tot de gegevens die zijn verzameld in de webbrowser van de Gebruiker. Deze toestemming kan worden ingetrokken door de instellingen van de webbrowser te wijzigen.

WIE BEHEERT UW GEGEVENS?

De Beheerder van persoonsgegevens is Pixers Eu sp.z o.o. met hoofdkantoor in Polen, ul. Rynek 19, 59-400 Jawor, Polen, geregistreerd bij de districtsrechtbank voor Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6e handelsafdeling van het nationale rechtbankregister onder het num-mer KRS 889917, NIP 8971887843. U kunt contact opnemen met de Administrator door een bericht te sturen per e -mail naar het volgende e-mailadres: contact@pixers.nl of traditionele post naar het volgende adres: Pixers Eu sp.z oo, ul. Rynek 19, 59-400 Jawor, Polen. Voor alle zaken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming ("DPO") die door de Beheerder is aangesteld per e-mail naar het volgende e-mailadres: contact@pixers.nl of per traditionele post naar het volgende adres: Pixers Eu sp.Z oo, ul. Rynek 19, 59-400 Jawor, Polen.

WANNEER VERZAMELEN WIJ INFORMATIE?

Wij verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u een account aanmaakt, een bestelling plaatst, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of andere informatie invoert op onze Website. Bovendien verzamelen onze servers, elke keer dat de Gebruiker toegang heeft tot onze Diens-ten, automatisch informatie van de webbrowser of het apparaat van de Gebruiker. Deze infor-matie omvat het IP-adres van de Gebruiker en het type webbrowser (als de Gebruiker een browser gebruikt), apparaatidentificatienummer, locatie (als de Gebruiker deze functie heeft ingeschakeld), internetserviceprovider of draadloze serviceprovider, omleidings-/exitpagina's, platformtype, datum-/tijdstempel en aantal klikken, begin en einde van elke sessie, type mar-ketingmateriaal dat naar de Gebruiker wordt gestuurd, afgestemd op zijn winkelvoorkeuren (web-push-contactformulieren, aanbiedingen verzonden per e-mail, enz.), bestellingen bekeken en geplaatst in het winkelmandje en de manier van browsen.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

We kunnen de informatie die we van u verkrijgen, zoals hierboven beschreven, gebruiken om al uw transacties snel te verwerken en om u periodiek e-mailberichten te sturen met betrekking tot uw bestelling of andere Diensten. Informatie die automatisch wordt verzameld via de webbrowser of het apparaat van de Gebruiker, stelt ons in staat onze Diensten te verbeteren. We kunnen deze informatie gebruiken om onze serverbelastingstrends te analyseren, de Diens-ten te leveren, fraude te voorkomen, gezamenlijk bezoekersverkeer te volgen en een breed scala aan demografische informatie te verzamelen. We maken deze informatie niet bekend aan derden, behalve aan de Service Provider in het geval van het verwerken van uw aankoop.

We verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren en documenteren van contracten die ons verbinden, het verzenden van berichten per e-mail over geplaatste bestellingen of voor het uit-voeren van andere diensten die door de Beheerder worden geleverd. De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van het contract - art. 6 punt. 1 subpunt b) van de Verordening.

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, en in het bijzonder met de bepalingen over onder meer doeleinden met betrekking tot de werking van de Dienst en facturering als onderdeel van de openbaarmaking van persoonsgegevens aan overheidsinstanties - de rechtsgrondslag van art. 6 punt 1, subpunt c van de Verordening.

Op basis van de aanvullende toestemming van de Gebruiker, verwerken we persoonlijke gege-vens voor marketingdoeleinden, met name om de nieuwsbriefservice te leveren of om de Ge-bruiker bonussen (of kortingen) en andere marketinginformatie te sturen op basis van de ge-gevens die aan de Beheerder zijn verstrekt via het contactformulier, contact opnemen met de Gebruiker door vertegenwoordigers van het Call Center van de Beheerder, op basis en in de mate van de toestemming van de Gebruiker. De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking van persoonsgegevens is art. 6 punt 1, subpunt a van de Verordening.

We kunnen persoonlijke gegevens verwerken om de legitieme belangen van de Beheerder te realiseren, met name de verwerking van persoonlijke gegevens op een manier die bestaat uit het uitvoeren van analyses en het bijhouden van statistieken voor marketingdoeleinden, inclu-sief profilering, het vaststellen of nastreven van claims of het verdedigen tegen dergelijke claims - wettelijk grondslag is art. 6 punt 1, subpunt f van de Verordening.

We verwerken persoonlijke gegevens die zijn verkregen uit cookies die zijn opgeslagen in browsers of apparaten om de legitieme belangen van de Beheerder te implementeren, met name bij het uitvoeren van analytische of statistische activiteiten, administratieve activiteiten met betrekking tot de geleverde diensten, het voorkomen van fraude of het volgen van het totale verkeer van Website gebruikers. De rechtsgrondslag voor een dergelijke gegevensver-werking is art. 6 punt 1, subpunt a van de Verordening.

De Gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsge-gevens voor marketingdoeleinden op een manier die bestaat uit het uitvoeren van analyses en het bijhouden van statistieken, inclusief profilering, voor zover de verwerking verband houdt met dit doel. Nadat een bezwaar is ingediend, heeft de Beheerder niet het recht om de per-soonlijke gegevens van de Gebruiker voor dergelijke doeleinden te verwerken.

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij maken geen gebruik van kwetsbaarheidsscans en/of PCI-normscans. Uw persoonlijke ge-gevens worden beschermd door beveiligde netwerken en zijn alleen beschikbaar voor een be-perkt aantal mensen die speciale toegangsrechten hebben tot dergelijke systemen en die deze informatie vertrouwelijk moeten houden. Daarnaast wordt alle gevoelige informa-tie/kredietinformatie versleuteld met Transport Layer Security (TLS) technologie. We hebben verschillende beveiligingsmaatregelen geimplementeerd die van toepassing zijn wanneer u een bestelling plaatst, invoert, verzendt of toegang krijgt tot gegevens. Alle transac-ties worden verwerkt door de betalingsverwerker en de gerelateerde gegevens worden niet op-geslagen of verwerkt op onze servers.

ANDERE INFORMATIE

Als de Gebruiker besluit zijn account te koppelen aan een Facebook-account of een andere Website, zullen we de basisregistratiegegevens van het account die de Gebruiker aan een der-gelijke Website verstrekt, ontvangen en opslaan, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, ge-bruikersnaam en de URL van de profielpagina. We kunnen ook inhoud verkrijgen uit uw Activity Feed en weergeven met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten of andere informatie van Facebook en verwante sites, waaronder inhoud van de homepage, statusupdates, opmerkin-gen, foto's en locatie-informatie, voor zover u ons toegang geeft tot informatie van dergelijke sites.

PUBLIEKE INFORMATIE

Telkens wanneer een Gebruiker inhoud, commentaar of ander materiaal plaatst met behulp van onze diensten, kunnen we de naam van de Gebruiker op de Website gebruiken in verband met die inhoud en kunnen we, naar eigen goeddunken, andere Gebruikers toestaan om naar infor-matie op onze Website te zoeken, inclusief informatie over de Gebruiker. Houd er rekening mee dat alle informatie die de Gebruiker op onze Website publiceert, openbaar beschikbaar is. Andere Gebruikers kunnen via deze opmerkingen en inhoud contact opnemen met de Gebrui-ker. We kunnen - via internet en andere media - ander materiaal verspreiden dat u indient tijdens het gebruik van onze Diensten.

GEBRUIKEN WE "COOKIES"?

Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een Website of serviceprovider via de webbrowser van de Gebruiker naar de harde schijf van de Gebruiker stuurt (als de Gebruiker hiermee instemt). Cookies stellen de systemen van een Website of provider in staat om de internetbrowser van de Gebruiker te herkennen en bepaalde informatie op te slaan en te onthouden. We gebruiken cookies om bepaalde soorten informatie bij te houden wanneer u onze Website bezoekt of onze Diensten gebruikt. Zo gebruiken we cookies om informatie over diensten die door de Ge-bruiker in het winkelwagentje zijn opgeslagen te onthouden en te verwerken. Deze informatie helpt ons ook uw voorkeuren te begrijpen op basis van eerdere of huidige activiteiten op de Website, waardoor we u betere diensten kunnen bieden. We gebruiken ook cookies om geag-gregeerde gegevens over Websiteverkeer en Website-interactie samen te stellen, zodat we Ge-bruikers in de toekomst een betere Website-ervaring en tools kunnen bieden. Cookies zorgen ervoor dat onze Diensten goed kunnen functioneren. Als de internetbrowser van de Gebruiker zo is ingesteld dat alle cookies worden geweigerd, is het mogelijk dat de diensten niet correct werken in de betreffende internetbrowser. Gebruikers die niet akkoord gaan met het gebruik van cookies nemen de volledige verantwoordelijkheid voor elk verlies van functionaliteit van onze Diensten.

WIJ GEBRUIKEN COOKIES OM:

• informatie te onthouden en te verwerken over het serviceaanbod dat de Gebrui-ker heeft bekeken bij het bezoeken van de Website pixers.pl en specifieke ser-vices die door de Gebruiker in het winkelmandje zijn opgeslagen bij het plaatsen van de bestelling,
• gebruikersvoorkeuren begrijpen en opslaan voor toekomstig gebruik,
• informatie over weergegeven advertenties opslaan.
De Gebruiker kan ervoor kiezen dat de computer van de Gebruiker hem op de hoogte stelt telkens wanneer een cookie wordt verzonden. Als alternatief kan de Gebruiker de optie selecte-ren om alle cookies uit te schakelen. Deze instellingen kunnen worden gewijzigd in de webbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome, Mozilla Firefox of Internet Explorer). Elke browser is iets anders, dus de Gebruiker moet het helpmenu van de webbrowser raadplegen om erach-ter te komen hoe hij de cookie-instellingen kan wijzigen. Houd er echter rekening mee dat als de Gebruiker cookies uitschakelt, onze Diensten mogelijk niet goed werken in deze browser en dat de Gebruiker nog steeds bestellingen kan plaatsen.

GEBRUIKEN WE "NAVIGATIESIGNALEN"?

Ja. Webbakens, ook bekend als onzichtbare gif-objecten of actietags, zijn kleine transparante grafische afbeeldingen die vaak worden gebruikt in combinatie met cookies voor verdere per-sonalisatie van de Website en Diensten die we aan onze Gebruikers leveren, evenals om een beperkte set van informatie over Gebruikers die onze Website bezoeken. We kunnen ook webbakens in e-mailberichten gebruiken om het gedrag van onze klanten beter te begrijpen. We associëren webbakens niet met persoonlijk identificeerbare informatie.

GEBRUIKEN WE "METADATA"?

Ja. Wanneer u onze Website als artiest gebruikt, leggen we ook eventuele metadata vast die zijn gekoppeld aan de afbeeldingen die u uploadt. Metadata zijn meestal technische gegevens met betrekking tot de inhoud die door de Gebruiker is geüpload. Metadata kan bijvoorbeeld beschrijven hoe, wanneer en door wie de inhoud is gedownload en geformatteerd. Houd er ech-ter rekening mee dat geen van deze automatisch verzamelde technische informatie is gekop-peld aan een geidentificeerde persoon op het moment van verzameling.

GEBRUIKEN WE "APPARAAT-IDENTIFICATIES"?

Elke keer dat u toegang krijgt tot onze Diensten via een mobiel apparaat (zoals een telefoon of tablet), kunnen we verzamelen, bewaken en opslaan op een dergelijk mobiel apparaat en/of op afstand opslaan (inclusief op meer dan één locatie) en toegang krijgen tot zogenaamde " apparaat-ID's". Apparaat-ID's zijn kleine gegevensbestanden of vergelijkbare gegevensstructu-ren die op het mobiele apparaat van de Gebruiker zijn opgeslagen of aan een dergelijk appa-raat zijn gekoppeld en die een eenduidige identificatie van het mobiele apparaat van de Gebrui-ker mogelijk maken. Apparaat-ID's kunnen gegevens zijn die verband houden met de hard-warecomponenten van het mobiele apparaat of gegevens met betrekking tot het besturings-systeem of andere software van het mobiele apparaat. Apparaat-ID's kunnen ons of onze ex-terne partners voorzien van informatie over hoe u onze Services bekijkt en gebruikt, wat ons helpt rapporten te genereren en gepersonaliseerde inhoud en advertenties te bieden. Houd er rekening mee dat sommige functies van de Diensten die we leveren mogelijk niet correct wer-ken als het gebruik van apparaat-ID's is uitgeschakeld, onjuist of niet beschikbaar is.

WEBSITE EN APP ANALYTISCHE DIENSTEN

We maken gebruik van externe analytische serviceproviders ("Analytics Providers") zoals Google. Ze helpen ons analyseren hoe Gebruikers onze Diensten gebruiken en meten Website-verkeer en ge-bruikstrends. Deze tools verzamelen informatie die door uw apparaat of onze Service wordt verzonden, inclusief de Websites die u bezoekt, add-ons en andere informatie die ons helpen onze Services te verbeteren. Houd er rekening mee dat we de Analytics-providers die we gebruiken van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Informatie die door uw webbrowser of appa-raat wordt gegenereerd over uw gebruik van onze Diensten, wordt overgebracht naar en op-geslagen door de Aanbieder of Aanbieders van analytische diensten. Aanbieders van analyse-diensten zullen deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de Gebruiker onze Diensten ge-bruikt, om rapporten over Website-activiteit of activiteit op mobiele apparaten voor onze do-eleinden samen te stellen, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de Website en het web. Aanbieders van analyses kunnen deze informatie ook aan derden overdragen als zij daartoe wettelijk verplicht zijn of als dergelijke derde partijen gegevens ver-werken namens de analyseleveranciers. We verzamelen en gebruiken deze analytische gege-vens samen met analytische gegevens van andere Gebruikers op een manier die het gebruik ervan redelijkerwijs verhindert om specifieke Gebruikers te identificeren. Door onze Website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens door Analytics Providers op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

HOE GEBRUIKEN WE HET E-MAILADRES VAN DE GEBRUIKER?

Bij het aanmaken van een account of het plaatsen van een bestelling vragen wij van de Gebrui-ker om zijn e-mailadres op te geven. We gebruiken uw e-mailadres voor zowel transactiever-werking (bijv. het verzenden van orderstatusmeldingen) als promotionele doeleinden (bijv. het verzenden van nieuwsbrieven, nieuwe serviceaanbiedingen, evenementmeldingen en speciale aanbiedingen van derden). De e-mailberichten die we verzenden, bevatten een code waarmee onze database kan bijhouden hoe de e-mail door u is gebruikt, inclusief of de e-mail is geopend en op welke links is geklikt (indien van toepassing). Als u liever geen promotionele e-mails van ons ontvangt, neem dan contact met ons op via e-mail op: contact@pixers.nl We behouden ons ook het recht voor om u bepaalde berichten te sturen, zoals aankondigingen over diensten en administratieve berichten, waarvoor u zich niet kunt afmelden.

LOCATIE INFORMATIE

Wanneer u onze Diensten gebruikt, ontvangen we automatisch informatie over uw locatie. We gebruiken verschillende technologieën om de locatie van de Gebruiker te bepalen, zoals locatie-services van het gebruikte besturingssysteem of de webbrowser en gegevens van sensoren op het apparaat van de Gebruiker, evenals informatie van GPS.

DEMOGRAFISCHE GEGEVENS:

We verzamelen ook demografische gegevens. We gebruiken ze om de Gebruikerservaring aan te passen, ze inhoud te tonen waarvan wij denken dat ze interessant voor hen kan zijn, en in-houd weer te geven die overeenkomt met hun voorkeuren. Sommige van deze informatie kan worden gedeeld met adverteerders op een niet-persoonlijk identificeerbare manier.

GEGEVENS VAN ONDERZOEKEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN UITGEVOERD

Van tijd tot tijd kunnen we vrijwillige enquetes houden onder Gebruikers. We moedigen Gebrui-kers aan om deel te nemen aan dergelijke onderzoeken omdat ze ons relevante informatie ver-strekken om ons te helpen onze services te verbeteren. U kunt zich ook aanmelden voor een aantal van de enquetes die we aan Gebruikers aanbieden. Eventuele aanvullende regels met betrekking tot het uitvoeren van dergelijke onderzoeken zullen voorafgaand aan deelname aan Gebruikers worden gecommuniceerd.

OVERDRACHT VAN INFORMATIE AAN DERDEN

We verkopen, verhandelen of dragen geen persoonlijke gegevens over die identificatie mogelijk maken aan derden zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. Wanneer u een ac-count aanmaakt of een bestelling plaatst, verzamelen we verschillende informatie over u om uw online profiel te vervolledigen. Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, maken we geen persoonlijk identificeerbare informatie bekend aan andere Gebruikers van de Website. Dit is niet van toepassing op partners die de Website beheren en andere entiteiten die ons helpen bij het runnen van onze Web-site, het zakendoen en het bedienen van Gebruikers, zolang deze entitei-ten zich ertoe verbinden deze gegevens vertrouwelijk te houden. U erkent echter en stemt ermee in dat we door u verstrekte informatie mogen vrijgeven als we te goeder trouw van mening zijn dat we wettelijk bevoegd of verplicht zijn om dit te doen of als u hiermee instemt, inclusief als we de Gebruiker informeren dat de informatie die hij aan ons verstrekt op een bepaalde manier ter beschikking zal worden gesteld, en dat de Gebruiker ons dergelijke informatie zal verstrekken.

BEKENDMAKING VAN INFORMATIE AAN VERTROUWDE DERDEN

We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie aan derden bekendmaken op een manier die de Gebruiker niet identificeert. Wanneer een Gebruiker bijvoorbeeld een pagina van onze Website bezoekt, kunnen wij of onze serviceproviders automatisch een cookie instellen waar-mee de webbrowser van de Gebruiker kan worden herkend tijdens het navigeren op het web en het presenteren van informatie en advertenties op basis van de duidelijke interesses van de Gebruiker. We kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie, soms in combinatie met uw niet-persoonlijk identificeerbare informatie, bekendmaken aan onze aangesloten serviceprovi-ders, zodat zij bepaalde functies namens ons kunnen uitvoeren. Externe vertegenwoordigers van de klantenservice of leveranciers van technologie-infrastructuur kunnen bijvoorbeeld toe-gang krijgen tot uw gegevens om u diensten te verlenen. Uw informatie wordt door dergelijke dienstverleners als privé en vertrouwelijk behandeld en zal voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan door ons is toegestaan. Daarnaast kunnen we van tijd tot tijd Identificatiegege-vens (zoals e-mailadressen of postadressen) over ons gebruikersbestand bekendmaken aan zorgvuldig geselecteerde derden, zodat zij goederen en diensten kunnen aanbieden waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn voor Gebruikers. Als u geen aanbiedingen van onze vert-rouwde partners wilt ontvangen, kunt u uw e-mailvoorkeuren op elk moment wijzigen door naar het gedeelte "Instellingen" op onze Website te gaan.

REFERENTIES NAAR EXTERNE PAGINA'S

We bieden of nemen geen producten of diensten van derden op onze Website op.

GOOGLE

Zie het advertentiebeleid van Google voor een overzicht van de advertentievereisten van Google. Ze zijn geintroduceerd om Gebruikers een positieve ervaring te bieden. We gebruiken momenteel geen Google AdSense op onze Website, maar kunnen dit in de toekomst wel doen.

WIJ GAAN AKKOORD MET DE VOLGENDE ZAKEN:

• Gebruikers kunnen onze Website anoniem bezoeken,
• na het maken van dit privacybeleid, zullen we er een link naar toevoegen op onze start-pagina of als minimumstandaard op de eerste relevante pagina na het betreden van on-ze Website,
• onze link naar het privacybeleid bevat het woord "privacy" en is gemakkelijk te vinden op de hierboven gespecificeerde pagina.

GEBRUIKERS WORDEN OP DE HOOGTE GESTELD VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN IN HET PRI-VACYBELEID:

• op onze pagina Privacybeleid,
• per e-mail met daarin informatie over de wijziging in het privacybeleid en een indicatie van de gewijzigde bepalingen

GEBRUIKERS KUNNEN HUN PERSOONLIJKE GEGEVENS WIJZIGEN:

• door ons een e-mail te sturen,
• door in te loggen op uw account

HOE BEHANDELT ONZE WEBSITE VERZOEKEN OM TRACKING UIT TE SCHAKELEN?

We honoreren verzoeken om tracking uit te schakelen ("Do Not Track"-verzoeken, DNT) en volgen en bewaren geen cookies of gebruiken geen advertenties wanneer de optie om tracking uit te schakelen is ingeschakeld in uw browser.

STAAT ONZE WEBSITE TRACKING VAN GEBRUIKERSGEDRAG TOE VOOR GEDRAGSTARGE-TING?

We willen benadrukken dat we het volgen van het gedrag van Gebruikers door derden met het oog op gedragstargeting niet toestaan.

GEBRUIKERSLEEFTIJDSBEPERKINGEN

We hebben de leeftijdsgrenzen uiteengezet voor Gebruikers die onze Service mogen gebruiken in de Servicevoorwaarden. Geen enkel onderdeel van onze Service is gericht op kinderen onder de 16 jaar. Onze Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 16 jaar. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar zonder toestemming van de ouders, zullen we deze informatie zo snel mogelijk ver-wijderen. Neem daarom contact met ons op als u vermoedt dat wij informatie hebben van of over een kind onder de 16 jaar.

GEOGRAFISCHE BEPERKINGEN

Momenteel zijn onze Services bedoeld voor gebruik door inwoners van elk land, en informatie die is verzameld in verband met de Service (inclusief persoonlijk identificeerbare informatie) wordt opgeslagen en verwerkt in Frankrijk. Gebruikers mogen de Service niet openen, gebrui-ken of registreren als dit verboden is door de wetten van hun land van verblijf.

VEILIGHEID EN BESCHERMING

We hebben veiligheidsmaatregelen geimplementeerd om te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van informatie die is opgeslagen in onze database. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat informatie veilig wordt verzonden tussen uw computer of mobiele appa-raat en onze servers. Geen enkele informatie die via internet wordt verzonden, is echter 100% veilig. Daarom kunnen we de veiligheid van informatie die via internet naar ons wordt verzon-den niet garanderen en aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor onopzettelijke onder-schepping of misbruik.

ALS U TOEKOMSTIGE E-MAILING WILT ANNULEREN, KUNT U:

• de instructies volgen aan het einde van elke e-mail.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

Nadat uw account is gesloten of gedeactiveerd, kunnen we informatie (inclusief uw profielin-formatie) en geüploade afbeeldingen bewaren voor back-up-, archiverings- en/of auditdoelein-den. Persoonsgegevens worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is om de overeenkomst uit te voeren. In het geval van verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toe-stemming, worden de gegevens verwerkt totdat deze worden ingetrokken. De periode van ge-gevensverwerking en opslag kan worden verlengd met de verjaringstermijn van claims. Na het verstrijken van de bovengenoemde termijnen, worden persoonsgegevens verwerkt voor zover en voor de tijd zoals bepaald in de algemeen geldende wetgeving.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Elke persoon wiens persoonsgegevens wij verwerken, heeft het recht om toegang te vragen tot de inhoud van de gegevens en om rectificatie, verwijdering, verwerkingsbeperkingen, bezwaar tegen gegevensverwerking en het recht om gegevens over te dragen. Als de verwerking plaats-vindt op basis van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatig-heid van de verwerking die werd uitgevoerd op basis van toestemming vóór de intrekking er-van. De betrokkene heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autori-teit die bevoegd is voor de bescherming van persoonsgegevens.

OVERIGE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGE-VENS

De verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker is noodzakelijk voor de sluiting van een overeenkomst en de nakoming van de wettelijke verplichtingen die de Beheerder zijn opge-legd. Het niet verzenden van gegevens maakt het onmogelijk om de Diensten te leveren.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Alle verzamelde informatie is onderworpen aan het Privacybeleid dat van kracht was op het moment dat de informatie werd verzameld. We kunnen ons Privacybeleid echter van tijd tot tijd wijzigen en aanpassen. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen door ze op onze Website te plaatsen of door u een e-mail of andere kennisgeving te sturen. We zullen ook aangeven wanneer dergelijke wijzigingen van kracht worden. Door onze Diensten te blijven gebruiken nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan het herziene beleid.

CONTACT

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Pixers Eu sp.z o.o. ul. Rynek 19, 59-400 Jawor, Polen

DATUM VAN WIJZIGING

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd 07.04.2021